haader sp6

Pielęgniarka szkolna

1pomoc

Opieka zdrowotna w szkole

 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Pielęgniarka szkolna

p. Jolanta Olszewska

 Godz. pracy

Wtorek 8:00 – 15:00

Czwartek 8:00 – 15:00

 Piątek 8:00 – 15:00

 Informacje w zakresie opieki sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną

 Medycyna Szkolna S.C. „ZDROWA SZKOŁA” działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. opiece zdrowotnej nad uczniami1 informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących2:

  1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy ! oraz III, V, VII klasy szkoły podstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym,
  2. Opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
  3. Udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów,
  4. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
  5. Grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym u uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej,
  6. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

Brak zgody na realizację któregokolwiek z wyżej wymienionych świadczeń wymaga formy pisemnej. Informacja o świadczeniach gwarantowanych znajduje się na tablicy informacyjnej w szkole.

Jednocześnie Medycyna Szkolna S.C. „ZDROWA SZKOŁA” informuje, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO3 w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są na tablicy informacyjnej w gabinecie szkolnym.

Celem testów przesiewowych oraz badania bilansowego jest:

  • Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dziecka, np.: wady wzroku, kręgosłupa, słuchu,
  • Innych szczególnych wskazań dotyczących opieki zdrowotnej w trakcie pobytu dziecka w szkole, ustalenie ograniczeń dotyczących wyboru nauki zawodu,
  • Określenie grupy ćwiczebnej, tj.: przeciwskazań na zajęcia WF, uczestnictwa w zawodach sportowych.
X

Right Click

No right click

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account